กสทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ปี 2562

สทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ปี 2562

ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย 
ปี 2562 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ปี 2562 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
ผลจากการศึกษามูลค่าตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ปี 2562 ของศูนย์บริการวิชาการฯ พบว่า มูลค่าตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 38,404.89 ล้านบาท โดยแบ่งกิจการโทรทัศน์ใช้คลื่นความถี่ (บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล) มูลค่าประมาณ 23,761.68 ล้านบาท (ร้อยละ 61.8 ของมูลค่ารวมทั้งตลาด) และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น (บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมและบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต) มูลค่าประมาณ 14,643.20 ล้านบาท (ร้อยละ 38.13 ของมูลค่ารวมทั้งตลาด) 
ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยทั้งในส่วนของการศึกษามูลค่าตลาดและการประมาณการณ์จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของตลาดกิจการโทรทัศน์ซึ่งจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาผลการศึกษาดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.nbtc.go.th

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (6/10/2563 16:44:01)

Download