สำนักงาน กสทช. สั่งย้ำโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายให้ดูแลคุณภาพสัญญาณ และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เม.ย. 64

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขำธิกำร กสทช.) กล่าวว่า ส้านักงาน กสทช. สั่งย้ำผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทุกรายเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดูแลบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนในสงกรานต์ 12- 15 เม.ย. 2564 นี และให้ครอบคลุมช่วงเวลาก่อนและหลังสงกรานต์ที่ปีนี ประชาชนอาจหยุดงานเพิ่มเติมเพื่อเดินทางกลับภูมิล้าเนาไปอยู่กับครอบครัวนานขึ ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค และแอปพลิเคชัน ผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัวมารวมกัน ส้านักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความส้าคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกันมิให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ส้านักงานฯ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวังในการดูแลบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่น้ามาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์
นำยไตรรัตน์ กล่าวว่า ส้านักงานฯ ยังได้สั่งการให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของส้านักงาน กสทช. ออกวิ่งตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั งให้ศูนย์สายลม และเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่น ประสานงานกับจิตอาสาเพื่อช่วยกันดูแลและอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย ทั งนี การด้าเนินการทั งหมดของส้านักงาน กสทช. ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งานในช่วงวันหยุดสงกรานต์
“เทศกาลสงกรานต์อย่าลืมดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ขับรถไม่โทร ไม่แชท ดูแลสุขภาพ ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ระหว่างเดินทาง หรือตอนแวะเข้าห้องน้า เดินทางปลอดภัย ถึงบ้านเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื อ เราจะผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกันครับ” นำยไตรรัตน์ กล่าว

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (23/9/2564 9:12:06)

Download