สำนักงาน กสทช. เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Kick off ถนนสุโขทัย ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำนักงาน กสทช. เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Kick off ถนนสุโขทัย ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า วันนี้
(25 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบนถนน สุโขทัย (เขตดุสิต) โดยกำหนดให้เป็นเส้นทางแรกในการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565
ถือเป็นการ Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร และต่อมาที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าว
นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. กำลังดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 ซึ่งเป็นแผนบูรณาการที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร โดยแบ่งออกเป็น แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นกรณีเร่งด่วน ระยะทาง 450 กม. และแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2,000 กม. โดยทางสำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565-2566 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และสำหรับเส้นทางที่นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยให้นำมาหักลดหย่อนจากรายได้ฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม 
“สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสายสื่อสารที่พบในปัจจุบัน โดยจะเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของบ้านเมือง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ” นายสุทธิศักดิ์ กล่าว

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (16/3/2565 9:03:19)

Download