ส ำนักงำน กสทช .ร่วมกับแพทยสภำและกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ แถลงประเด็นกำรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรเกี่ยวกับกำรท ำศัลยกรรมในสถำนพยำบำล โดยเชื่อมโยงกับควำมเชื่อนอกระบบ

ส ำนักงำน กสทช .ร่วมกับแพทยสภำและกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ แถลงประเด็นกำรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรเกี่ยวกับกำรท ำศัลยกรรมในสถำนพยำบำล โดยเชื่อมโยงกับควำมเชื่อนอกระบบ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ มีความห่วงใยผู้รับใบอนุญาตฯ ในการน าเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมในลักษณะ ที่เข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การโฆษณาคลินิกหรือสถานพยาบาลไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม ต้องมีการขออนุมัติการโฆษณาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อน หรือการน าเสนอที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม แห่งวิชาชีพเวชกรรม เป็นต้น โดยการน าเสนอครั้งนี้นอกจากจะละเมิดกฎหมายสองประเด็นข้างต้นแล้ว ยังได้เชื่อมโยงกับความเชื่อนอกระบบ เช่น ใช้ศาสตร์ของการท านายคุณสมบัติคนจากรูปลักษณ์ภายนอก (โหงวเฮ้ง) เพื่อชักจูงให้ประชาชนเชื่อว่าการท าศัลยกรรมแล้วจะท าให้ร่ ารวยหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เพื่อประสงค์จะให้ผู้ชมเชื่อและน าไปสู่การใช้บริการในคลินิกหรือสถานพยาบาลตามที่ได้มีการโฆษณา เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจ จนกลายเป็นธุรกิจความงาม กสทช. จึงร่วมกับแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้รับทราบ และใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนออกอากาศ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (3/16/2022 9:15:45 AM)

Download

Page views: 37