ความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชน

           พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง กล่าวว่า การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำเพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน กสทช. จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ประกาศฯ) โดยในกรณีที่ กสทช. พิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ยืนยันความประสงค์รายใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ประกาศฯ ได้ให้อำนาจแก่ กสทช. ในการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาตตามที่ กสทช. กำหนดแต่ต้องไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 7 ประกอบข้อ 21 วรรคสอง ของประกาศฯ โดยการพิจารณาออกใบอนุญาตในครั้งนี้ จะกำหนดให้มีอายุใบอนุญาตนับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น เนื่องจากจะมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ซึ่งรวมถึงแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มไปสู่ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่มีการขยายการทดลองออกอากาศไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม และเมื่อ กสทช. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มไปสู่ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเรียบร้อยแล้ว
จะประกาศให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็มต่อไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในครั้งนี้
                      สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ที่เป็นผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (กำลังส่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 500 วัตต์) จะต้องยุติหรือสิ้นสุดการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงนั้น นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำจาก กสทช. (ไม่อนุญาตให้มีการออกคู่ขนานทั้งสองประเภท) และผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีลักษณะทางเทคนิคตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ (กำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 50 วัตต์) เพื่อออกอากาศนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
                      ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ยืนยันความประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ในครั้งนี้ จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นขอรับใบอนุญาตในอนาคต ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จะกำหนดต่อไปโดยจะมีการพิจารณาจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในปี 2566 ต่อไป พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ ฯ กล่าว
 
                                                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (12/28/2022 4:13:55 PM)

Download

Page views: 170