กสทช. ต่อพงศ์ฯ ลงพื้นที่มอบรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้งานและสร้างประโยชน์ศูนย์ USO Net (USO Net Unwrapped) จ.อุบลราชธานี หวังสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

           วันนี้ (วันที่ 13 ก.พ. 2566) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบรางวัลพร้อมเข้าเยี่ยมชมผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้งานและสร้างประโยชน์ศูนย์ USO Net (USO Net Unwrapped) ให้กับห้อง USO Wrap ณ โรงเรียนบ้านดอนยู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการใช้งาน
           กสทช. ต่อพงศ์ฯ กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้งานและสร้างประโยชน์ ศูนย์ USO Net (USO Net Unwrapped) เป็นการนำเสนอผลงานของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 2,187 ศูนย์ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้งานศูนย์ USO Net มายกระดับการให้บริการของศูนย์ฯ และสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ครู นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญและได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ USO Net และ USO Wrap
             โดยการประกวดดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งส่งเสริมการใช้งานและสร้างประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในรูปแบบศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Net และห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Wrap ที่มีความพร้อมการให้บริการที่ครบถ้วนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชาชนและมีศักยภาพในการขยายผลรูปแบบการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้า เศรษฐกิจระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO Net และ USO Wrap สามารถร่วมเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้งานเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างศูนย์ USO Net และห้อง USO Wrap ทั่วประเทศ
             ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมในระดับหมู่บ้านของประเทศไทย โดยบริการโทรคมนาคมภายใต้การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. มี 5 ประเภทบริการ ได้แก่ 1) Wi-Fi หมู่บ้าน 18,558 แห่ง 2) ศูนย์ USO Net 663 แห่ง 3) ห้อง USO Wrap 1,524 แห่ง 4) Wi-Fi โรงเรียน 4,126 แห่ง 5) Wi-Fi โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) จำนวน 180 แห่ง พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการตลอดระยะเวลา 5 ปี

                                                   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (2/13/2023 4:41:30 PM)

Download

Page views: 109