สำนักงาน กสทช. เดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม และข้อมูลในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ

          วันนี้ (วันที่ 8 มีนาคม 2566) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช.
           รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีการจัดตั้งสายงานวิชาการ แบ่งเป็น 4 สำนัก และ 1 ศูนย์ เป็นที่เรียบร้อย เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดทำนโยบายและกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Policy Making)
           รศ.ดร.ศุภัชฯ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในลำดับต้นๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำนโยบาย และประเมินผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ โดยเบื้องต้น จะเริ่มโครงการสำรวจโดยเน้นตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่ช่วยในการกำหนดนโยบาย หรือ Issue based Survey และค่อยมีการขับเคลื่อนการสำรวจพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
           “สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Database) ด้านวิชาการเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดทำนโยบายและการกำกับดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เป็น Evidence-based Policy and Regulation ที่เป็นสากล” รศ.ดร.ศุภัชฯ กล่าว
            สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านสถิติ และให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือด้านสถิติ ตามอำนาจและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 ปี
 
                                                          ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (3/8/2023 1:54:18 PM)

Download

Page views: 103