Date of Record : Friday, October 19, 2018

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกวดราคาฯ.pdf
  • ประกาศฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/19/2018 9:47:39 AM)

    Link อื่นๆ