Date of Record : Monday, September 18, 2023

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ งานวันภาษามือโลก และงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

Sub Category : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ-จ้างจัดนิทรรศการ.pdf

Create by  - นางสาวจิรเพ็ญ  นาคเพ็ชร์ (9/18/2023 3:16:58 PM)

    Link อื่นๆ