Date of Record : Monday, November 20, 2023

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การเช่าห้องประชุมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ประจำปี 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  - นายจิรายุ  แก้วพรรณา (11/20/2023 5:58:49 PM)

    Link อื่นๆ