(ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf

Create by  - นางสาวสิรินท์ดา  ฉัตรพันธรัชต์ (10/30/2023 1:03:16 PM)

Download

Page views: 32