(่ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • (ร่าง)-เอกสารประกวดราคาฯ.pdf
  • (ร่าง)-ประกาศประกวดราคาฯ.pdf

Create by  - นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ (10/30/2023 4:05:39 PM)

Download

Page views: 30