ก.แรงงาน สร้างความได้เปรียบช่วย SMEs พัฒนาแรงงานไทยรมว.แรงงาน เปิด “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย”สร้างความได้เปรียบช่วย SMEs พัฒนาแรงงาน มีทักษะฝีมือสูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการสูญเสียในการผลิต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม มุ่งสู่เศรษฐกิจของประเทศ ‘มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน’


    พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ “ขุดแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน” หรือ “บ่อจิ๋ว”  ทั่วประเทศเพื่อรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

    ในปีงบประมาณ 2558 นี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 356 ล้านบาท สำหรับการขุดบ่อจิ๋วเพิ่มอีก 20,000 บ่อ   โดยแต่ละบ่อมีค่าใช้จ่าย ในการขุด 20,300 บาท  แบ่งเป็นรัฐบาลสนับสนุน  17,800 บาท และเกษตรกรเจ้าของที่ดินสมทบอีก 2,500 บาท   โดยตั้งแต่ ต.ค. 57 – ก.ย. 58 ที่ผ่านมา  รัฐบาลได้ดำเนินการขุดบ่อจิ๋วไปแล้วทั่วประเทศจำนวน  56,206 บ่อ   ทั้งนี้บ่อจิ๋วสามารถจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้ 1,260 ลบ.ม.  ใช้เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณขอบบ่อเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

    “ท่านนายกฯ ห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่นอกเขตชลประทานที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง  จึงติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะพร้อมกำชับให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย   เพื่อพี่น้องประชาชนได้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก  ย้ำมาตรการช่วยเหลือนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน ทุกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว”

    แม้รัฐบาลจะวางแผนและดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งในหลายมาตรการ  ทั้งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน  การสร้างแก้มลิงเพื่อดึงน้ำให้อยู่ในพื้นที่นานที่สุด  วางแผนการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์อย่างเหมาะสม  รวมถึงการขุดบ่อจิ๋วทั่วประเทศแล้วก็ตาม  แต่สิ่งสำคัญคือภาคประชาชนที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและปัญหาเรื่องน้ำ   ต้องเข้าใจว่าปริมาณน้ำในประเทศของเรานั้นขึ้นอยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก  ยิ่งในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนลดลง  เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนแล้ง  จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ปล่อยของเสียลงในแหล่งน้ำ และเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย  เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในอนาคต
 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/7/2559 12:11:48)