ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน)

     สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Open Government Data) และให้ดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางเร่งดำเนินการนำชุดข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย นำมาพัฒนาต่อยอดจนเป็น “ระบบภาษีไปไหน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในด้านการขจัดทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใสในประเทศไทย…” อันเป็นถ้อยแถลงสำคัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งสอดรับตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาค รัฐ (Open Government Partnership: OGP) ของประเทศไทย เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้อำนาจภาคประชาชน ต่อต้านการทุจริต และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐและฝ่ายต่างๆ

     เว็บไซต์ govspending.data.go.th หรือ ภาษีไปไหน? เป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (Thailand Government Spending) ที่สามารถพิมพ์คำสืบค้นหาชื่อหน่วยงาน บริษัทหรือโครงการต่างๆ ด้วยคำค้นหา (Keyword) สั้นๆ โดยสามารถเลือกให้แสดงภาพรวมสถิติ (Dashboard) ซึ่งมีรายละเอียด อาทิ งบประมาณที่ตั้ง งบประมาณที่ใช้ จำนวนโครงการรวม แสดงในรูปกราฟเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนทั้งการใช้จ่ายรายเดือน พร้อมรายงานสรุป 10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด 10 จังหวัดที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด (ไม่รวมกทม.) และ 10 จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด (ไม่รวมกทม.) แสดงราคาและจำนวน แบ่งตามประเภทโครงการ รวมถึงจัดอันดับหน่วยงานจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณและโครงการสูงที่สุด พร้อมรายละเอียดบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ยังมีระบุแผนที่และพิกัดให้เห็น ตำบล อำเภอ จังหวัด (แสดงรายละเอียดตามเอกสารต้นทาง) โดยเลือกการแสดงผลได้หลากหลายเพียงคลิกเดียวในรูปแผนที่ประเทศไทย และมีการอัพเดทข้อมูลทุกเดือน
รายละเอียด
ชื่อบริการ : ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน)
ลิ้งค์บริการ : https://govspending.data.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.ega.or.th/

สร้างโดย   - mahittee jukrabath