วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5 เรื่อง

1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (กชท.)  ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 53  Download
2. ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ Download
3. รายงานผลการดำเนินงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ตลาดเกษตรดิจิทัล"  Download
4. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย-ไทย (IMT-GT)  
5. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขยายตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ "Quality Leisure Destination" เพื่อสร้างนักท่องเที่ยวคุณภาพ  Download

สร้างโดย   - mahittee jukrabath