ระบบข้อมูลสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

                        เป็นการนำข้อมูลอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์มาประมวลและแสดงผลในรูปแบบของกราฟหลายมิติ (Business Intelligence: BI) มีคุณสมบัติการใช้งานแบบ Interactive ที่สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดงผลได้เพื่อให้เห็นข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริง ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษา วิจัย เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ทั้งต่อพนักงาน กสทช. นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป และถือเป็นการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ภายใต้เมนู “วิจัย/พัฒนา" หัวข้อ “ข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์” โดยเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหารายงานที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม อาทิ สัดส่วนช่องทางในการเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ (Household Penetration)  สัดส่วนผู้ชมช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกและแบบให้บริการเป็นการทั่วไป (% Share Viewer)  ความนิยมในการรับโทรทัศน์(TV Rating: TVR) โดยแยกเป็นตามหมวดหมู่ช่องรายการ TV Rating by Category และตามอายุ (TV Rating by Age)  ตลอดจนข้อมูลมูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ (TV Advertising Spending)

 
                               linkstat.jpg

Create By  - TNBTC

Download

    linkstat.png