(49) การขอสิ้นสุดใบอนุญาต หรือการยกเลิกบริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download