8 งานออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนำ เข้า นำ ออกเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก และใบอนุญาตให้ทำ หรือนำ เข้า นำ ออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ อุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อสำรองจำ หน่ายทั่วไป หรือสำ รอง จำ หน่ายแก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสำ นักงาน กสทช. แล้วเท่านั้น

Download

  • 8-งานออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้า-นำออกเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (23/4/2562 14:15:01)

Download

Page views: 686