(11) การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ ชื่อสถานี กำลังเครื่องส่ง ความสูงของสายอากาศ ย้ายที่ตั้งเครื่องส่งหรือที่ทำการ ของผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/28/2019 10:57:43 AM)