(11) การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ ชื่อสถานี กำลังส่ง ความสูงของเสา ย้ายที่ตั้งเครื่องส่งหรือที่ทำการ ของผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download

  • (11)-การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่-ชื่อสถานี-กำลังส่ง-ความสูงของเสาฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/28/2019 10:57:43 AM)