รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Evaluation on Content Quality of Television Programs Project)

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • รายงานฉบับสมบูรณ์-(Final-Report)-โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์-(The-Evaluation-on-Content-Quality-of-Television-Programs-Project).pdf