แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

Download

  • แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์-ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง-กิจการโทรทัศน์-และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 6:54:13 PM)