Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กระทรวงไอซีที เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ

Book Number : 121

Specila Section : 40 ง

Book Date : 4/9/2004 11:10:47 AM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ