Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กระทรวงไอซีที เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

Book Number : 124

Specila Section : 102 ง

Book Date : 8/23/2007 11:21:16 AM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ