วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กระทรวงไอซีที เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

เล่มที่ : 124

ตอนพิเศษ : 102 ง

ลงวันที่ : 23/8/2550 11:21:16

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ