Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...

Book Number : 127

Section : 178 ง

Book Date : 11/25/2010 12:47:45 PM

Download