วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. โดยวิธีการสรรหา พ.ศ.2553

เล่มที่ : 128

ตอนพิเศษ : 8 ง

ลงวันที่ : 20/1/2554 13:26:42

ดาวน์โหลด