วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนคัดเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. พ.ศ. 2553

เล่มที่ : 128

ตอนพิเศษ : 8 ง

ลงวันที่ : 20/1/2554 18:25:01

ดาวน์โหลด