วันที่บันทึก : 27 มีนาคม 2560

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การประมูลและการดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2560

Download