Date of Record : Wednesday, February 28, 2018

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม

Book Number : 135

Specila Section : 43

Group : ง

Book Date : 2/27/2018 10:20:34 AM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ