วันที่บันทึก : 28 กุมภาพันธ์ 2561

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 43

หมวด : ง

ลงวันที่ : 27/2/2561 10:20:34

ดาวน์โหลด