วันที่บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อหน่วยงาน : นส.

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 31

หมวด : ง

ลงวันที่ : 9/2/2561 13:57:59

Download