Date of Record : Thursday, February 15, 2018

Department : นส.

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

Book Number : 135

Specila Section : 31

Group : ง

Book Date : 2/9/2018 1:57:59 PM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

Download