Date of Record : Monday, January 14, 2013

Department : กลุ่มงานวิชาการและการจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

Download

  • สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อฯ-เรื่อง-การอบรมและทดสอบฯ.pdf