Date of Record : Wednesday, January 2, 2013

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

Description : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการนำประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555

 

Book Number : 129

Specila Section : 197 ง

Book Date : 12/28/2012 2:38:24 PM

Download

  • ประกาศฯ-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม.pdf