วันที่บันทึก : 6 มิถุนายน 2560

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 148

หมวด : ง

ลงวันที่ : 2/6/2560 14:30:02

Download

  • ประกาศ-กสทช-ฯ.PDF