Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

Book Number : 123

Specila Section : 99 ง

Book Date : 25/09/2006

Download