Date of Record : Friday, March 23, 2012

Title : ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)

Book Number : 126

Specila Section : 104 ง

Book Date : 7/24/2009 3:54:13 PM

Download