Date of Record : Monday, March 26, 2012

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2554 และ 2555

Book Number : 128

Specila Section : 98 ง

Book Date : 9/30/2011 3:06:00 PM

Download

  • 1-law7_138-145.pdf
  • 2-law7_146.pdf
  • 3-เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ2555.pdf