วันที่บันทึก : 2 พฤษภาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน : สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

หมายเลขโทรศัพท์ : 326

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 119

หมวด : ง

ลงวันที่ : 28/4/2560 0:00:00

Download