Date of Record : Monday, March 26, 2012

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก)

Book Number : 128

Specila Section : 41 ง

Book Date : 4/7/2011 3:36:17 PM

Download