Date of Record : Monday, March 26, 2012

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน

Book Number : 128

Specila Section : 55 ง

Book Date : 5/18/2011 3:27:34 PM

Download