วันที่บันทึก : 17 ตุลาคม 2555

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

เล่มที่ : 129

ตอนพิเศษ : 157 ง

ลงวันที่ : 16/10/2555 14:46:22

Download

  • หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ.pdf