Date of Record : Monday, March 26, 2012

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

Book Number : 128

Specila Section : 41 ง

Book Date : 4/7/2011 3:42:11 PM

Download