วันที่บันทึก : 28 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อหน่วยงาน : สำนักกฎหมายโทรคมนาคม

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 43

หมวด : ง

ลงวันที่ : 27/2/2561 10:12:24

ดาวน์โหลด