Date of Record : Wednesday, February 28, 2018

Department : สำนักกฎหมายโทรคมนาคม

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

Book Number : 135

Specila Section : 43

Group : ง

Book Date : 2/27/2018 10:12:24 AM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ