วันที่บันทึก : 1 มิถุนายน 2560

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 144

หมวด : ง

ลงวันที่ : 30/5/2560 9:16:42

Download