วันที่บันทึก : 23 พฤษภาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน : ทส.

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 134

หมวด : ง

ลงวันที่ : 17/5/2560 16:27:23

Download