Date of Record : Friday, January 25, 2013

Department : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

Phone : 249

Title : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.

Download

  • ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ-กสทช.pdf