Date of Record : Monday, February 5, 2018

Department : รส.

Phone : 5402

Title : ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

Book Number : 135

Specila Section : 19

Group : ง

Book Date : 1/26/2018 3:39:41 PM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

Download