วันที่บันทึก : 5 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อหน่วยงาน : รส.

หมายเลขโทรศัพท์ : 5402

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 19

หมวด : ง

ลงวันที่ : 26/1/2561 15:39:41

Download