Date of Record : Wednesday, July 15, 2020

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

Section : 137

Specila Section : 151

Group : ง

Book Date : 6/26/2020 9:42:13 AM

Keyword : หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

Download