วันที่บันทึก : 14 มิถุนายน 2560

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 144

หมวด : ง

ลงวันที่ : 30/5/2560 10:35:50

Download