Date of Record : Wednesday, June 14, 2017

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

Book Number : 134

Specila Section : 144

Group : ง

Book Date : 5/30/2017 10:35:50 AM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

Download