Date of Record : Monday, May 7, 2018

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785/1835 - 1880 MHz

Book Number : 135

Specila Section : 103

Group : ง

Book Date : 5/7/2018 4:21:10 PM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ