Date of Record : Tuesday, December 11, 2018

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

Book Number : 135

Specila Section : 301

Group : ง

Book Date : 11/27/2018 2:32:34 PM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ